Prawo kanoniczne

Kategoria „prawo kanoniczne Kościoła Katolickiego”:

Kancelaria zajmuje się sprawami stricte z zakresu prawa kanonicznego, jak i tymi z pogranicza kanonistyki i prawa państwowego (tzw. prawo wyznaniowe).

W związku z tym Kancelaria oferuje w szczególności poradnictwo z zakresu katolickiego prawa małżeńskiego, w tym stwierdzania nieważności sakramentu małżeństwa. Pomoc prawna w tej sferze usług Kancelarii obejmuje:

 • konsultację sprawy przed rozpoczęciem procesu przed właściwym sądem biskupim;
 • sporządzenie skargi powodowej/ odpowiedzi na skargę powodową/ skargi wzajemnej;
 • redagowanie pism procesowych na etapie zawisłości sprawy;
 • zapoznanie się z aktami postępowania po ich publikacji;
 • przygotowanie głosu obrończego;
 • przygotowanie apelacji do trybunału II instancji;
 • zaskarżenie wyroków dotkniętych wadą usuwalną lub nieusuwalną (querella nullitatis);
 • postępowanie o dyspensę od małżeństwa ważnie zawartego, a niedopełnionego (super rato);
 • sprawy o kanoniczne orzeczenie separacji pomiędzy małżonkami.

W zakresie działalności Kancelarii w sprawach kościelnych świadczone są także usługi kompleksowej obsługi prawnej kościelnych osób prawnych, w tym w szczególności:

 • zakładanie fundacji, stowarzyszeń, podmiotów gospodarczych;
 • obsługę inwestycji i działalności prowadzonej przez kościelne osoby prawne;
 • reprezentację kościelnych osób prawnych w postępowaniach przez organami Krajowej Administracji Skarbowej, organami samorządu terytorialnego, kontrahentami, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi;
 • przygotowywanie i opiniowanie umów zawieranych przez kościelne osoby prawne;
 • opiniowanie spraw z pograniczna prawa państwowego i kanonicznego.