Prawo państwowe

Kategoria „prawo państwowe”:

Zakres usług Kancelarii to przede wszystkim pomoc prawna tak osobom fizycznym jak i osobom prawnym, w szczególności podmiotom gospodarczym , w tym reprezentacja Klienta przed sądami powszechnymi wszystkich instancji , wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami postępowania przygotowawczego (Policją, prokuraturą), organami egzekucyjnymi i innymi organami Państwa oraz organami samorządu terytorialnego.

W szczególności w sferze usług oferowanych przez Kancelarię znajduje się poradnictwo i prowadzenie spraw z zakresu:

 

  • prawa cywilnego, w tym w szczególności sprawy o związane z nieruchomościami (zasiedzenie, ochronę posiadania, ochronę własności, ustanawianie i znoszenie służebności) ochronę dóbr osobistych, odszkodowania i zadośćuczynienia,  zapłatę (należności dochodzone w postępowaniu nakazowym, upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, uproszczonym lub trybie zwykłym i w toku postępowania egzekucyjnego), dochodzenia nadpłat z zaciągniętych zobowiązań kredytowych indeksowanych do waluty obcej, ze szczególnym uwzględnieniem franka szwajcarskiego (CHF);

 

  • prawa ubezpieczeń społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia społecznego rzemieślników, rolników i ich rodzin, osób duchownych oraz spraw z zakresu orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności;

 

  •  prawa pracy, a w szczególności reprezentowanie pracownika lub pracodawcy w sporach ze stosunku pracy, tj. spory o rozwiązanie, nawiązanie stosunku pracy, mobbing, nierówne traktowanie w zatrudnieniu, o wypłatę zaległych wynagrodzeń, godzin nadliczbowych;

 

  • prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym w szczególności sprawy o: rozwód, separację, alimenty, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie miejsca pobytu dziecka, ustalenie kontaktów z dzieckiem, podział majątku małżonków;

 

  • prawa spółek handlowych i prawa gospodarczego, w tym reprezentacja wspólników spółek cywilnych, spółek prawa handlowego we wszelkiego rodzaju sporach sądowych, rejestracja spółek (ze szczególnych uwzględnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością), windykacja należności spółek (etap przedsądowy, sądowy i egzekucji komorniczej), sporządzanie i analiza umów handlowych, udział w negocjacjach, pełna (kompleksowa) obsługa korporacyjna w zakresie działalności spółki;

 

  • prawa medycznego, w szczególności obsługa prawa podmiotów leczniczych (w tym SP ZOZ-ów), sporządzanie umów z zakresu świadczenia usług medycznych;

 

  • prawa  fundacji i stowarzyszeń – rejestrowanie i kompleksowa obsługa oraz pomoc prawna tzw. organizacji NGO;

 

  • prawa administracyjnego, w szczególności sporządzanie środków zaskarżenia i skarg od decyzji organów administracyjnych, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w szczególności  Kancelaria świadczy usługi związane z udzielaniem pozwoleń na broń palną na kanwie ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (Dz.U. z 2012 r. poz. 576 j.t. z późn. zm.);

 

  • prawa karnego i wykroczeniowego, w szczególności obrona w procesie karnym na każdym etapie postępowania w przedmiocie wszelkiego typu przestępstw, działanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego (w tym przedsiębiorców), oskarżyciela prywatnego, oskarżyciela subsydiarnego, sporządzanie wszelkiego rodzaju pism (m.in. wnioski dowodowe, zażalenia, apelacje, kasacje, wnioski o wznowienie postępowania, prywatne akty oskarżenia), sprawy w postępowaniu wykonawczym (m.in. sprawy o odroczenie wykonania kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie, o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego).